Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK wśród sygnatariuszy Karty różnorodności

03.12.2015

3 grudnia br., w Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Urząd Transportu Kolejowego został sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją pracodawcy, który zobowiązuje się do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji. Mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne nasza organizacja zobowiązuje się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji.

Mając na uwadze powyższe, zobowiązujemy się do:

  • tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, poprzez włączanie zarządzania różnorodnością, kwestii zarządzania wiekiem i równości płci do polityk i procedur stosowanych w naszej organizacji;
  • wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań w celu rozwoju polityki równego traktowania, w tym wskazania osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
  • wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem;
  • wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i działania skierowane odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w szczególności do kadry zarządzającej;
  • prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz informowania interesariuszy organizacji – w szczególności osób zatrudnionych, ale także klientów/klientek, współpracowników/współpracownic, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, dostawców i podwykonawców – o stosowaniu modelu zarządzania różnorodnością oraz rezultatach takiego podejścia;
  • corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów;
  • promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Coroczne obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych służą zwróceniu uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także  ukazanie korzyści płynących z  pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym oraz na rynku pracy.

Jedną z fundamentalnych zasad, którymi kieruje się UTK, jest dawanie wszystkim pracownikom równych szans - umożliwianie zatrudnionym rozwoju zawodowego i pokonywanie kolejnych szczebli kariery. Indywidualne różnice między naszymi pracownikami są naszym atutem, a nie obciążeniem. Ludzie mają prawo do pracy w środowisku, w którym traktowani są w sposób uczciwy, z poszanowaniem zasad równości oraz z godnością i szacunkiem. 

Przez ostatnie cztery lata do naszego zespołu dołączyły kolejne osoby z niepełnosprawnościami. Obecnie w UTK pracuje 12 niepełnosprawnych. Zatrudniamy łącznie ponad 200 osób. Jesteśmy jednym z niewielu centralnych organów administracji rządowej, w których już w 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6 proc. Nasze działania na rzecz osób z niepełnosprawnością zostały potwierdzone i uhonorowane przez instytucje i organizacje zajmujące się prawami osób niepełnosprawnych:

Decyzją Wysokiej Kapituły pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd" Urząd Transportu Kolejowego uzyskał wyróżnienie w tym konkursie oraz prawo do posługiwania się przez rok stosownym godłem i znakiem jakości.

W Urzędzie powołano także Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, który reprezentuje i dba o interesy tej części pracowników w UTK.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry