Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kary pieniężne za eksploatowanie bocznic kolejowych bez świadectw bezpieczeństwa

19.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na użytkowników bocznic: Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. oraz Stalprodukt SA, kary pieniężne za prowadzenie działalności bez świadectw bezpieczeństwa. Bocznice  znajdują się w Zamku Bierzgłowskim na linii kolejowej nr 246 Toruń Wschodni – Olek oraz w na stacji Bochnia na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka.

Kary zostały nałożone na podstawie:

  • ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa, To dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez świadectwa bezpieczeństwa, a także ten, który taką działalność bez świadectwa bezpieczeństwa prowadził w przeszłości. Ust. 2 tego przepisu stanowi, że za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z w.w. wymienionych przepisów Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 2 proc. rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Celem działań urzędu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na terenie bocznic kolejowych oraz eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych.

do góry