Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole czasu pracy maszynistów

17.11.2015

Urząd Transportu Kolejowego sprawdza, czy maszyniści pojazdów kolejowych oraz ich pracodawcy przestrzegają przepisów dotyczących czasu pracy. Kontrolerzy nadal natrafiają na powtarzające się nieprawidłowości, stwierdzają mianowicie, że kontrolowani:

  • nie składają pisemnych oświadczeń o pracy na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego, zarządcy, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy na terenie bocznicy kolejowej,
  • zawierają w ww. oświadczeniach informacje niezgodne ze stanem faktycznym,
  • przedsiębiorcy zatrudniający maszynistów nie przekazują ww. oświadczeń lub dostarczają je po terminie.

Kontrole skutkują nakazami natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, karami pieniężnymi dla przedsiębiorców oraz kierowanymi do sądu wnioskami o ukaranie.

Kontrole czasu pracy maszynistów przeprowadzane są na podstawie przepisów art. 22ca ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.1297 z późn. zm.).

Przypominamy, że obowiązek złożenia oświadczenia powstaje w dniu rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług, a następnie za każdym razem w przypadku podjęcia albo zaprzestania wykonywania czynności maszynisty na rzecz więcej niż jednego podmiotu. Oświadczenia powinny zawierać informacje dotyczące przeciętnej tygodniowej liczby godzin prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu u innego przedsiębiorcy.

Kontrole Urzędu mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poszerzenie wiedzy uczestników rynku kolejowego na temat obowiązku i zasad składania oświadczeń dotyczących wykonywania pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy.

do góry