Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS w spółce CTL Kargo

10.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego skontrolował przewoźnika kolejowego CTL Kargo. Sprawdzono, w jakim stopniu zostały wdrożone wymagania prawne systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Stwierdzono nieprawidłowości, które polegały m.in. na:

 • niezidentyfikowaniu zagrożeń związanych ze świadczeniem usług trakcyjnych i z brakiem oceny ryzyka związanego z prowadzeniem działalności,
 • błędnym przeprowadzeniu oceny ryzyka operacyjnego,
 • niewdrożeniu procedury zapewniającej zgłaszanie, rejestrowanie, badanie i analizowanie zdarzeń mogących skutkować wypadkami i innych zdarzeń niebezpiecznych,
 • nierejestrowaniu wszystkich zmian zachodzących w systemie zarządzania bezpieczeństwem,
 • nieprzeprowadzeniu oceny potencjalnego wpływu zmian w organizacji na bezpieczeństwo systemu kolejowego,
 • przydzielaniu do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem prowadzenia ruchu kolejowego pracowników nieposiadających właściwych kompetencji do wykonywania tych zadań,
 • błędnym raportowaniu danych.

Naruszono przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • rozporządzenia Komisji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa,
 • związane z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • przepisy wewnętrzne przewoźnika, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku kontroli Prezes UTK:

 • nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu.

Urząd ma na celu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • poszerzenie wiedzy uczestników rynku kolejowego o bezpieczeństwie systemu kolejowego, w tym uświadomienie podmiotom rynku obowiązku i konieczności wprowadzenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
do góry