Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kary pieniężne za eksploatowanie bocznic kolejowych w Trzemesznie i Stalowej Woli bez świadectwa bezpieczeństwa

04.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na użytkowników bocznic: spółkę Prefere Resins Poland oraz Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych „WTÓRSTAL”, kary pieniężne za prowadzenie działalności bez świadectwa bezpieczeństwa. Bocznice  znajdują się w Trzemesznie na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa oraz w Stalowej Woli  Rozwadowie na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk.

Podstawy prawne to:

  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w której czytamy, że:

         - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa,
         - świadectwo bezpieczeństwa to, na mocy definicji, dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych,
       - zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który prowadzi działalność bez świadectwa bezpieczeństwa, a także ten, który taką dziełalność bez świadectwa bezpieczeństwa prowadził w przeszłości w okresie obowiązywania ustawy,
         - na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z przepisów wymienionych w ust. 1 tego artykułu Prezes UTK nakłada karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Urząd ma na celu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na terenie bocznic kolejowych,
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych,
  • poszerzenie wiedzy uczestników rynku kolejowego o bezpieczeństwie ruchu kolejowego.
do góry