Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach i przejściach dla pieszych na linii kolejowej Warszawa Zachodnia–Terespol

02.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę przejazdów kolejowo-drogowych kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną) oraz przejść dla pieszych wyposażonych w specjalne barierki, znajdujących się na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol.

Stwierdzono m. in., że:

 • brakuje ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych zamontowanych w urządzeniach samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,
 • brakuje pionowych znaków drogowych,
 • dane zawarte w metrykach przejazdów i przejść nie są zgodne ze stanem faktycznym,
 • nie przeprowadzono w pełnym zakresie badań diagnostycznych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,
 • przejście jest nieprawidłowo zabezpieczone,  
 • brakuje ważnych informacji w Regulaminie technicznym stacji Łuków.

Nieprawidłowości te naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • procedury - Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej –systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS),
 • wewnętrzne zarządcy infrastruktury.  

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego ich występowania w innych lokalizacjach.  

Urząd ma na celu:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejściach,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do września 2015 r. - 377.

 • Brak pionowych znaków drogowych na drodze prowadzącej do przejazdu
 • Zła widoczność na przejeździe
 • Brak wygrodzenia przejścia dla pieszych (barierek, tzw. labiryntu)
do góry