Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niedostateczny stan techniczny przejazdów kolejowo-drogowych oraz infrastruktury kolejowej na linii nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn

29.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę stanu technicznego przejazdów kolejowo-drogowych kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną) i „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice-Cieszyn. Przejazdy zarządzane są przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Stwierdzono liczne nieprawidłowości.

Polegały one m.in. na:

 • nieprawidłowym oznakowaniu przejazdów,
 • niedostatecznych warunkach widoczności,
 • niezapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych przejazdów,
 • nieprawidłowym dokonywaniu zapisów w metrykach przejazdów oraz wprowadzaniu zmian bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji,
 • braku wygrodzenia przejazdów,
 • nieprawidłowym umiejscowieniu wskaźników,
 • usytuowaniu drzew i krzewów w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eksploatowaniu toru kolejowego z brakującymi złączkami,
 • zanieczyszczeniu podsypki,
 • przekroczeniu iloczynu ruchu dla przejazdu kategorii „C”, kwalifikującego się do kategorii „B” (z samoczynną sygnalizacją przejazdową z półrogatkami),
 • nieskutecznym i niesprawnym dozorowaniu linii kolejowej przez zarządcę infrastruktury.

Nieprawidłowości te naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • wewnętrzne zarządcy – Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych oraz  obsługi przejazdów kolejowych,
 • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • procedury dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) – „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej” .

Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • zobowiązał zarządcę do stosowania Systememu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS),
 • nakazał analizę dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych, szczególnie pod względem zapewnienia jej kompletności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Cel działań urzędu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do września 2015 r. 377.

 • Nieprawidłowo utrzymana nawierzchnia na przejeździe kolejowym
 • Nieprawidłowe utrzymanie podtorza oraz drzewa i krzewy w odległości mniejszej niż 15 m od osi toru
 • Nieodpowiednie oznakowanie linii kolejowej
 • Eksploatowanie toru kolejowego z brakującymi złączkami
do góry