Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna za eksploatowanie bocznicy kolejowej przy stacji Sitkówka Nowiny bez świadectwa bezpieczeństwa

27.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na użytkownika bocznicy, spółkę Aron w Kielcach karę pieniężną za prowadzenie działalności bez świadectwa bezpieczeństwa. Bocznica znajduje się na stacji Sitkówka Nowiny na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:
  • zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa,
  • pojęcie świadectwa bezpieczeństwa zostało zdefiniowane jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych,
  • zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który zarówno prowadzi, jak i prowadził w przeszłości działalność bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa,
  • na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy za naruszenie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów wymienionych w ust. 1 tego artykułu Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Urząd ma na celu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na terenie bocznic kolejowych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

do góry