Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd oddalił skargi Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych

20.10.2015

16 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych na postanowienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego we wszczętym z urzędu przez Prezesa UTK postepowaniu administracyjnym. Postępowanie prowadzone było przeciwko spółce PKP Cargo i dotyczyło zapewnienia niedyskryminującego dostępu przewoźnika do infrastruktury kolejowej.

WSA podzielił argumentację Prezesa UTK o możliwości ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym, w zakresie w jakim zawiera on dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Jednocześnie Sąd wyjaśnił, że ze względu na toczące się postępowanie w tej sprawie, nie miały zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wyroki WSA nie są prawomocne.

do góry