Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych na linii Poznań Wschód– Bydgoszcz Główna

16.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę przejazdów kolejowo-drogowych kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) położonych na szlaku Wągrowiec-Gołańcz linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz Główna na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 190 Krajenka-Gniezno oraz nr 193 Gołańcz-Margonin.  

Stwierdził nieprawidłowości polegające m.in. na:

 • braku przekwalifikowania przejazdów kategorii „D” na wyższą („C” lub „B”)
  w związku z przekroczonym iloczynem ruchu oraz powtarzającymi się wypadkami na tych przejazdach,
 • niezgodności zapisów w metryce przejazdów określających miejsce umieszczenia znaków oraz wskaźników ze stanem faktycznym,
 • stosowaniu nieczytelnych i skorodowanych wskaźników,
 • zanieczyszczonych żłobkach uniemożliwiających swobodne przejście obrzeży kół pojazdu szynowego,
 • uszkodzeniu elementów żelbetowych płyt przejazdowych (brak kątowników na krawędzi płyt oraz ubytki i spękanie nawierzchni),
 • braku pachołków na dojeździe do przejazdu,
 • usytuowaniu drzew i krzewów w pasie 15 m od osi toru, w sąsiedztwie przejazdu kolejowego,
 • występowaniu roślinności na całej szerokości toru.

Nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

 

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, sprawdzenie czy analogiczne występują w innych lokalizacjach.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

 • Skorodowany i nieczytelny znak
 • Zanieczyszczone żłobki na przejeździe
 • Brak pachołków na dojazdach do przejazdu
 • Zanieczyszczona i zarośnięta nawierzchnia kolejowa
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry