Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór nad prawidłowością prac komisji egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem

15.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego skontrolował pracę komisji egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego w spółce CTL Maczki-Bór. Stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury przepisów.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • niezachowaniu zasady bezstronności podczas organizowanego przygotowania zawodowego oraz egzaminu kwalifikacyjnego,
 • przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego w niepełnym składzie komisji egzaminacyjnej,
 • dopuszczeniu do odbycia przygotowania zawodowego osoby bez wymaganego orzeczenia lekarskiego,
 • nieprzeprowadzeniu pełnego egzaminu kwalifikacyjnego w wymaganym terminie, tj. nie później niż 30 dni od złożenia kompletnego wniosku,
 • nieskutecznym nadzorowaniu komisji egzaminacyjnych przez odpowiednie działy nadzoru lub kontroli.

Naruszone przepisy prawa:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1169/2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • Regulacje wewnętrzne zarządcy, w tym dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS.

W wyniku działań Prezesa UTK:

 • zarządca unieważnił przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny w części praktycznej na stanowisko rewidenta taboru,
 • nakazano zweryfikowanie prac skontrolowanej komisji egzaminacyjnej w 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazano przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do odpowiedzialnych pracowników,
 • nakazano analizę wskazanych nieprawidłowości, w zakresie przygotowania i realizacji szkoleń oraz egzaminów,
 • nakazano usunięcie wszelkich naruszeń przepisów.

Cel działań:

 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników, którzy mogą nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

do góry