Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach na Dolnym Śląsku

14.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdów kolejowo-drogowych w odniesieniu do stanu faktycznego. Kontrolą objęto przejazdy kolejowe: kategorii B (z samoczynną sygnalizacją przejazdową z półrogatkami) na linii nr 143 Kalety-Mikołajów, kategorii D (bez samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz bez rogatek) na liniach nr 273 Wrocław Główny-Szczecin oraz 765 Wrocław Brochów-posterunek odgałęźny Lamowice.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 • ubytki masy asfaltowej na dojazdach,
 • zanieczyszczone żłobki,
 • występujące wysokie trawy, krzaki, gałęzie oraz kontener utrudniające prawidłową widoczność, 
 • brak wypoziomowania i ustabilizowania płyt przejazdowych, 
 • niedostateczna widoczność z drogi sygnałów wyświetlanych przez sygnalizator umieszczony przed przejazdem,
 • nieprawidłowy sposób zabezpieczenia znakami,
 • niedokonanie wymaganej oceny natężenia ruchu na kontrolowanych przejazdach.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • regulacji wewnętrznych zarządcy, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury:

 • natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę, ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

 • Przejazd kat „B” na linii nr 143 - zła widoczność oznakowania pionowego od strony drogi
 • Przejazd kat „B” na linii nr 765 - kontener utrudniający prawidłową widoczność
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry