Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kary pieniężne za brak oświadczeń maszynisty o wykonywaniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy kolejowego

08.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, po przeprowadzeniu działań nadzorczych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na przewoźnika kolejowego FHU „ORION Kolej” Krzysztof Warchoł, kary pieniężne za nieprzekazanie w ustawowym terminie oświadczeń maszynisty o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy kolejowego.

Prezes UTK przypomina o obowiązku spoczywającym na maszynistach i podmiotach zatrudniających:

  • zgodnie z art. 22ca ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym maszynista jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania przewoźnika kolejowego lub zarządcy, na rzecz których świadczy pracę lub usługi, w drodze pisemnego oświadczenia o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy,
  • zgodnie z art. 22ca ust. 4, jeżeli zostało złożone oświadczenie, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca przekazuje je Prezesowi UTK, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania,
  • zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3a karze pieniężnej podlegają przedsiębiorcy, którzy nie przekazali w terminie Prezesowi UTK ww. oświadczeń,
  • zgodnie z art. 66 ust. 2 za naruszenie przez przedsiębiorcę ww. przepisów Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, 
  • kara pieniężna nakładana przez Prezesa UTK ma charakter obligatoryjny. 

Cel działań:

  • eliminacja przypadków niezachowania przez maszynistów norm czasu pracy i wymaganego wypoczynku, szczególnie maszynistów zatrudnionych u więcej niż jednego pracodawcy,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego, szczególnie przewoźników w zakresie ustawowych obowiązków związanych z zatrudnieniem maszynistów.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry