Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowe utrzymanie przejazdu kolejowo-drogowego w Katowicach

06.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego po przeprowadzeniu czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, stwierdził nieprawidłowości w utrzymaniu przejazdu kolejowo-drogowego kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną) przy ul. Maronia w Katowicach przez Zakład Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Sosnowcu. 

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • nieusunięciu awarii urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,
 • braku pachołków na dojazdach,
 • uszkodzonych nawierzchniach i nierównym ułożeniu płyt,
 • braku prawidłowego oznakowania,
 • nieprawidłowych wpisach w metryce przejazdu.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • wewnętrzne zarządcy – Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności,
 • nakazał analizę dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych.

Celem działań jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

 • Nieczynna sygnalizacja na przejeździe
 • Uszkodzona nawierzchnia na przejeździe
do góry