Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych na liniach nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, nr 68 Lublin – Przeworsk, nr 101 Munina – Hrebenne

28.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie stanu technicznego, procesu utrzymania i bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontrolą objęto przejazdy kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej), zlokalizowane na liniach kolejowych: nr 25 Łódź Kaliska - Dębica, nr 68 Lublin – Przeworsk oraz nr 101 Munina – Hrebenne.  

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów m. in.:

 • zanieczyszczone żłobki w torach na całej długości pomostów przejazdowych,
 • niekompletne lub niewłaściwe oznakowanie poziome i pionowe,
 • brak słupków prowadzących (pachołków), ustawionych z obu stron drogi na dojazdach do przejazdów,
 • zanieczyszczoną podsypkę toru,
 • niewłaściwą nawierzchnię drogową, w tym powierzchniowe ubytki masy bitumicznej,
 • przekroczony iloczyn ruchu - zastosowanie nieadekwatnych zabezpieczeń przejazdu w stosunku do natężenia ruchu,
 • niezgodność danych zawartych w metrykach przejazdów ze stanem faktycznym.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie:

 • ustawy o transporcie kolejowym;
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie;
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • wewnętrznych przepisów zarządcy, w tym procesów określonych systemem zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach,
 • wskazał zarządcy konieczność podjęcia działań, przewidzianych przez system zarządzania bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

 • Przejazd kat. "D" na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica: Zanieczyszczone żłobki w torach na całej długości pomostów przejazdowych.
 • Przejazd kat. "D" na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica: Niekompletne drogowe oznakowanie poziome i pionowe, brak słupków prowadzących (pachołków), ustawionych z obu stron drogi na dojazdach do przejazdu, zanieczyszczona podsypka toru.
 • Przejazd kat. "D" na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica: Niekompletne drogowe oznakowanie poziome i pionowe, brak słupków prowadzących (pachołków), ustawionych z obu stron drogi na dojazdach do przejazdu, zanieczyszczona podsypka toru.
 • Przejazd kat. "D" na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk: Niekompletne drogowe oznakowanie poziome przejazdu, brak słupków prowadzących (pachołków), ustawionych z obu stron drogi na dojazdach do przejazdu.
 • Przejazd kat. "D" na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk: Niekompletne drogowe oznakowanie poziome przejazdu, brak słupków prowadzących (pachołków), ustawionych z obu stron drogi na dojazdach do przejazdu.
 • Przejazd kat. "D" na linii kolejowej Nr 101 Munina – Hrebenne: Niekompletne drogowe oznakowanie poziome przejazdu, brak słupków prowadzących (pachołków), ustawionych z obu stron drogi na dojazdach do przejazdu, niewłaściwa nawierzchnia drogowa.
 • Przejazd kat. "D" na linii kolejowej Nr 101 Munina – Hrebenne: Niekompletne drogowe oznakowanie poziome przejazdu, brak słupków prowadzących (pachołków), ustawionych z obu stron drogi na dojazdach do przejazdu, niewłaściwa nawierzchnia drogowa.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry