Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowe utrzymanie i eksploatację przejazdów na liniach kolejowych: nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, nr 118 Kraków Mydlniki – Kraków Balice oraz nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa

22.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdów kolejowych. Kontrola dotyczyła przejazdów: kategorii A (z rogatkami) na linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, kategorii D (bez rogatek, półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej nr 118 Kraków Mydlniki – Kraków Balice oraz nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na:

 • niezapewnieniu strzeżenia przejazdu kategorii A (od ponad 28 lat),
 • niewykonywaniu zaleceń zawartych w protokołach z okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych przeprowadzonych w 2013 i 2014 roku,
 • złym stanie nawierzchni drogowej i elementów konstrukcyjnych płyt przejazdowych,
 • niezapewnieniu odpowiednich parametrów żłobków zabezpieczających swobodne przejście obrzeży kół pojazdu szynowego pomiędzy pokryciem przejazdu a szynami,
 • nieaktualizowaniu zapisów dokumentacji przejazdów (metryk).

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych, w tym dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń wynikających ze złego stanu infrastruktury kolejowej.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry