Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez spółkę Koleje Śląskie przepisów systemu zarządzania bezpieczeństwem

21.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości podróżowania i bezpieczeństwa pasażerów, a także  właściwym utrzymaniem pojazdów kolejowych, przeprowadził kontrolę w spółce Koleje Śląskie.

W wyniku kontroli stwierdził brak nadzoru Kolei Śląskich nad dostawcą usługi, polegającej na wydzierżawianiu śląskiemu przewoźnikowi przez spółkę Przewozy Regionalne pojazdów kolejowych – elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57.

Koleje Śląskie nienależycie stosowały system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Naruszenia przepisów dotyczyły m.in.:

 • nieujęcia spółki Przewozy Regionalne na liście kwalifikowanych dostawców,
 • nieprzeprowadzenia rocznej oceny dostawcy usługi,
 • braku w zawartej umowie zapisów o zgłaszaniu zainteresowanym stronom ryzyka wynikającego z usterek i niezgodności w budowie lub niesprawności pojazdu kolejowego,
 • nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego dostawcy usługi,
 • niestosowania kart działań korygujących i zapobiegawczych,
 • niezapewnienia spójności zapisów świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego z rejestrem,
 • nieopracowywania „protokołów przekazania pojazdu kolejowego” wymaganych umową z dostawcą, w których powinny być zawarte adnotacje o awariach pojazdów oraz opisane działania wykonane podczas przeglądu, a także informacje o usunięciu awarii,
 • niedokonywania adnotacji o awariach stwierdzonych podczas eksploatacji jednostek EN57 oraz ich usunięciu w książkach pokładowych pojazdów,
 • nieinformowania o wszystkich awariach wydzierżawionych pojazdów EN57 dysponenta, właściciela i podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie,
 • niewyświetlania relacji pociągu w tablicach kierunkowych wewnętrznych,
 • nieumieszczenia gaśnic w oznaczonych miejscach,
 • eksploatowania pojazdu kolejowego z pękniętym lusterkiem bocznym,
 • nieprawidłowej weryfikacji wyposażenia pojazdów EN57 przez drużyny pociągowe,
 • nierealizowania celów określonych w polityce bezpieczeństwa.

Naruszone przez przewoźnika przepisy prawa:

 • ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 •      rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych,
 • dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym spółki  Koleje Śląskie.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w działalności przewoźnika oraz w przypadku ich potwierdzenia - natychmiastowe usunięcie.

Cel działań:

 • zwiększenie nadzoru nad dostawcami usług,
 • podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym obowiązku i konieczności wprowadzenia oraz stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry