Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wezwał spółkę Freightliner PL do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem

17.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego spółki Freightliner w zakresie stopnia wprowadzenia oraz spełniania aktualnych wymagań prawnych zawartych w systemach zarządzania bezpieczeństwem przewozów (SMS) oraz zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego (MMS).  

Stwierdzono naruszenie przez przewoźnika przepisów polegające m.in. na:

  • nieprawidłowym prowadzeniu rejestru pojazdów kolejowych,
  • niezgodnym z wymaganiami oznakowaniu pojazdów kolejowych.

Przewoźnik naruszył przepisy bezpieczeństwa ruchu kolejowego zawarte w:

  • załączniku II Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
  • rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych,
  • przepisach wewnętrznych przewoźnika, w tym instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego.

W wyniku działań Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości,  sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w systemie zarządzania bezpieczeństwem (SMS), systemie zarzadzania utrzymaniem (MMS) oraz ich wyeliminowanie.  

Cel działań:

  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych,
  • zwiększenie jakości usług w transporcie kolejowym.
do góry