Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowe stosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem przez przewoźnika - Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski

15.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego Zakładu Produkcyjno-Naprawczego Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski w Trzebini z siedzibą w Dębicy. Kontrolą objęto wprowadzenie oraz spełnienie przez przedsiębiorcę aktualnych wymagań prawnych związanych z systemem zarządzana bezpieczeństwem (SMS – Safety Management System). 

W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Polegało ono na nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym na:

 • nieprawidłowym oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń,
 • nieprawidłowym prowadzeniu Rejestru pojazdów kolejowych,
 • niezgodnym z wymaganiami oznakowaniu pojazdów kolejowych,
 • nieprawidłowym wypełnianiu dokumentów związanych z utrzymaniem pojazdów trakcyjnych,
 • brakach w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • niewłaściwym monitorowaniu wykonania zadań w ramach audytów i kontroli,
 • nierozliczaniu z osiąganych wyników osób odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem,
 • wydawaniu świadectw sprawności technicznej dla pojazdów kolejowych bez potwierdzenia, na podstawie przeprowadzonych badań i prób odbiorczych, że spełniają one warunki techniczne bezpiecznej eksploatacji,
 • braku analizy i oceny potencjalnego wpływu wprowadzonych zmian organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego,
 • niekompletnej informacji na temat bezpieczeństwa w regulacjach wewnętrznych,
 • braku nadzoru oraz nieaktualizowaniu dokumentów,
 • niepowiadomieniu kierownictwa spółki o wynikach audytów bezpieczeństwa,
 • planowaniu audytów bezpieczeństwa w sposób, który nie zapewnienia zgodności z procedurami i normami wewnętrznymi,
 • niezgłaszaniu zdarzeń kolejowych.

Nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • rozporządzeń Komisji (UE) Nr 1158/2010 oraz Nr 1077/2012,
 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzeń wykonawczych właściwego ministra ds. transportu w sprawie: sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych oraz rozporządzenia w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych,
 • regulacji wewnętrznych kontrolowanego przewoźnika kolejowego, tj. instrukcji, określającej warunki utrzymania pojazdów trakcyjnych.

Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Celem działań jest:

 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku wprowadzenia oraz stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych oraz usług w transporcie kolejowym.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry