Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowe utrzymanie i eksploatację przejazdu w Tychach na linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń

11.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę na przejeździe kolejowym kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek) w Tychach na linii kolejowej nr 139 Katowice - Zwardoń. Kontrola dotyczyła m.in. utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego przejazdu zarządzanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.   

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

 • przekroczeniu dopuszczalnej wartości iloczynu ruchu, tj. niewłaściwej kategorii przejazdu i nieprawidłowego systemu zabezpieczeń,
 • nieprawidłowym oznakowaniu przejazdu od strony drogi,
 • braku przepisowych warunków widoczności na przejeździe,
 • umiejscowieniu z prawej strony przed przejazdem kolejowym placów postojowych, które ograniczają jego widoczność,
 • niezapewnieniu odpowiedniej nawierzchni na przejeździe oraz na dojeździe do niego,
 • nieprawidłowych zapisach w metryce przejazdu oraz zmienianiu ich bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji,
 • nieskutecznym dozorowaniu oraz nierealizowaniu zaleceń z kontroli wewnętrznych przez zarządcę infrastruktury kolejowej na przejeździe.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • regulacji wewnętrznych zarządcy, ,
 • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej”.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • nakazał analizę dokumentów związanych z utrzymaniem przejazdów, szczególnie pod względem zapewnienia jej kompletności i aktualności,
 • nakazał podjęcie działań w celu zmiany kategorii przejazdów, na których został przekroczony iloczyn ruchu,
 • wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań nadzorczych.

Cele działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo–drogowych,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

 • Podwójne oznakowanie przejazdu
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry