Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na liniach kolejowych nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, nr 71 Ocice – Rzeszów oraz nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów

08.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie stanu technicznego, procesu utrzymania i bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontrolą objęto przejazdy kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) oraz kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną), zlokalizowane:

 • na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk,
 • na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów,
 • na linii kolejowej nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów.

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów m.in. w zakresie:

 • przekroczenia dopuszczalnej wartość iloczynu ruchu, a co za tym idzie zastosowaniu nieadekwatnych zabezpieczeń przejazdu do natężenia ruchu,
 • braku właściwej widoczności,
 • niewłaściwej nawierzchni drogowej pomiędzy torami na przejazdach,
 • niekompletnego lub niewłaściwego oznakowania poziomego i pionowego przejazdów,
 • brak pachołków prowadzących na dojazdach do przejazdów,
 • braku czytelności wskaźników,
 • nieaktualnej i niekompletnej dokumentacji technicznej zabudowanych na przejeździe urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,
 • niezgodności danych zawartych w metrykach przejazdów ze stanem faktycznym,
 • niewłaściwego prowadzenia metryk przejazdów, w tym wprowadzania do nich nieuprawnionych zapisów, poprawek i skreśleń.

Nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • wewnętrzne zarządcy, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy infrastruktury wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na kontrolowanych przejazdach, adekwatnych do ujawnionych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu,
 • nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach,
 • wskazał zarządcy konieczność podjęcia działań, przewidzianych przez system zarządzania bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

 • Nieczytelne wskaźniki kolejowe
 • Niewłaściwa nawierzchnia drogowa pomiędzy torami na przejeździe
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry