Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola Prezesa UTK wskazała nieprawidłowości w zakresie utrzymania infrastruktury torowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Radziszów na linii nr 97 Skawina – Żywiec

03.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przepisów w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej oraz warunków eksploatacji budowli i urządzeń do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego na stacji Radziszów na linii nr 97 Skawina – Żywiec.

W wyniku podjętych czynności, Prezes UTK stwierdził m.in.:

 • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji dozorowania linii kolejowej,
 • nieprawidłowe utrzymanie nawierzchni kolejowej i podtorza:
  • podkłady drewniane zużyte mechanicznie i biologicznie z zagłębionymi podkładkami stalowymi na pełną głębokość,
  • zachwaszczenie podsypki,
  • brak pojedynczych wkrętów kolejowych,
  • zużycie boczne szyny,
  • nieprawidłowe przytwierdzenie,
  • uszkodzone łączniki szynowe,
 • nieprawidłowe utrzymanie gruntów w sąsiedztwie linii kolejowych – usytuowanie drzew w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru,
 • niewykonanie niezbędnych robót zaleconych w protokole z przeglądu technicznego,
 • niewykonywanie konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), ujętych w harmonogramie konserwacji i przeglądów urządzeń srk,
 • brak przepływu informacji dotyczących wykonania robót ujętych w protokołach robót,
 • eksploatowanie rozjazdu kolejowego bez oznaczenia go tabliczką znamionową,
 • nieprawidłowe prowadzenie harmonogramu badania technicznego rozjazdów w 2014 roku,
 • wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem oraz konserwacją urządzeń srk na stacji Radziszów przez osobę na stanowisku automatyka, która nie posiadała autoryzacji do ich wykonywania.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości naruszają następujące przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji bezpieczeństwa,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
 • normy branżowej „Nawierzchnia kolei normalnotorowej i szerokotorowej. Rozjazdy i skrzyżowania torów. Wymagania i badania,
 • wewnętrzne PKP PLK:
  • instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów,
  • instrukcji o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów,
  • instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
 • systemu zarządzania bezpieczeństwem PKP PLK.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działania:

 • podnoszenie jakości usług utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury,
 • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej.
 • Podkłady drewniane zużyte mechanicznie i biologicznie
 • Podkłady drewniane zużyte mechanicznie i biologicznie
 • Znaczna degradacja podsypki, całkowicie odsłonięte czoła podkładów
 • Brakujące złączki (wkręty, łapki śruby stopowe), degradacja podkładów drewnianych
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry