Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów dotyczących stanu technicznego przejazdów kolejowo-drogowych w Radomiu

02.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji, w odniesieniu do stanu faktycznego.

Kontrolą objęto przejazdy kolejowe:

 • kategorii „D” (bez rogatek, półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom,
 • kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną) na linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom,
 • kategorii „A” (z rogatkami oraz z obsługą na miejscu) na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny.

Stwierdzono nieprawidłowości:  

 • uszkodzone i niewłaściwie przytwierdzone płyty przejazdowe oraz krawężniki  płyt,
 • zanieczyszczone żłobki na przejazdach,
 • brak oznakowania wskaźnikami i znakami pionowymi oraz brak ich czytelności,
 • brak wprowadzenia procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem PKP PLK po wypadkach na przejazdach,
 • brak wymaganej widzialności pojazdu szynowego na przejeździe kategorii „D”,
 • brak wykonania robót zaleconych po badaniu diagnostycznym przejazdu kategorii „C” w 2014 r.

Naruszone przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • regulacje wewnętrzne zarządcy, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

 • Obniżone płyty na przejeździe kategorii „A” w km 97,492 na linii nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny
 • Nieoczyszczone żłobki na przejeździe kategorii „A” w km 97,492 na linii nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny
 • Brak wskaźnika W-6a na przejeździe kategorii „C” w km 84,838 na linii nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom
 • Nieoczyszczone żłobki na przejeździe kategorii „C” w km 84,838 na linii nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom
 • Zniszczone, skorodowane i nieczytelne oznakowanie od strony drogi przejazdu kategorii „D” w km 114,579 na linii nr 26 Łuków – Radom
 • Skorodowane i nieczytelne oznakowanie od strony toru przejazdu kategorii „D” w km 114,579 na linii nr 26 Łuków – Radom
 • Brak odpowiedniej widoczności pojazdu szynowego z drogi dojazdowej do przejazdu kategorii „D” w km 114,579 na linii nr 26 Łuków – Radom
 • Przesunięte płyty przejazdowe na przejeździe kategorii „D” w km 114,579 na linii nr 26 Łuków – Radom
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry