Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Liczne nieprawidłowości na bocznicy kolejowej zlokalizowanej w stacji Kraków Prokocim

02.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził szereg nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, w związku z czym nakazał użytkownikowi bocznicy PKP Intercity wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na bocznicy kolejowej zlokalizowanej w stacji Kraków Prokocim, odgałęziającej się od linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj.

Naruszenie przepisów polegało na:

 • eksploatowaniu bocznicy kolejowej bez dokumentu uprawniającego, tj. bez świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej,
 • eksploatowaniu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego bez wymaganych dokumentów uprawniających – świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu,
 • niesprawowaniu przez użytkownika właściwego nadzoru nad stanem technicznym eksploatowanej infrastruktury,
 • nieusunięciu nieprawidłowości po dokonanych przeglądach stanu technicznego bocznicy kolejowej oraz obiektów inżynieryjnych,
 • eksploatowaniu elementów nawierzchni będących w złym stanie technicznym,
 • braku wymaganej metryki dla eksploatowanego przejazdu kolejowego kategorii ,,A”,
 • niesprawowaniu właściwego nadzoru nad stanem technicznych przejazdu kolejowego,
 • niespełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych,
 • nieprawidłowościach w procesie realizacji pouczeń okresowych dla pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • niesprawowaniu właściwego nadzoru nad kwalifikacjami pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • nieusunięciu nieprawidłowości po dokonanych przeglądach ujętych w protokołach,
 • niepodejmowaniu działań naprawczych i nieusunięcia nieprawidłowości w sieci trakcyjnej, polegających na zerwanych lub uszkodzonych wieszakach przewodów jezdnych oraz pękniętej masie betonowej głowic fundamentowych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • decyzje Prezesa UTK wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:                                                                     

 • natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry