Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewodniki dotyczące praktycznego stosowania CSM-M i CSM-RA

01.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego mając na uwadze potrzeby sektora kolejowego, przygotował i przedstawia przewodniki na temat praktycznego stosowania wymagań wspólnej metody bezpieczeństwa:

  • w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (CSM M);
  • w zakresie wyceny i oceny ryzyka (CSM RA).

Przewodniki mają na celu ułatwienie podmiotom sektora kolejowego spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania dokumentów bezpieczeństwa wydawanych przez Prezesa UTK: certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych, autoryzacji bezpieczeństwa czy certyfikatów WE podsystemu.

Przede wszystkim przewodniki powinny przyczynić się do lepszej realizacji przez podmioty sektora kolejowego procesów służących zapewnieniu o bezpiecznej działalności, co w konsekwencji powinno mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa całego systemu kolejowego.

Monitorowanie poszczególnych rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa kolejowe pozwala ustalić, które obszary działalności wymagają szczególnej uwagi i poprawy. Jest to niezbędne źródło informacji do możliwie wczesnego stwierdzania i usuwania wad systemu zarządzania bezpieczeństwem, ponieważ mogą one prowadzić do wypadków, incydentów lub innych niepożądanych sytuacji.

Zarządzanie ryzykiem związanym z wprowadzanymi zmianami organizacyjnymi, technicznymi i eksploatacyjnymi służy natomiast identyfikowaniu zagrożeń w działalności przedsiębiorstwa kolejowego i wprowadzaniu środków zapobiegawczych zmierzających do obniżenia ryzyka do poziomu akceptowalnego. Odpowiednie i rzetelne stosowanie tego procesu pozwala kierownictwu  przedsiębiorstwa upewnić się, że wprowadzane zmiany są właściwie zarządzane, a ryzyka z nimi związane mogą być skutecznie kontrolowane. Bez rzetelnego przeprowadzenia procesu identyfikacji zagrożeń przedsiębiorstwo nie jest w stanie skutecznie analizować ryzyka zwią­zanego ze zmianą. Obydwa procesy mają kluczowe znaczenie dla bezpiecznego prowadzenia działalności kolejowej, co w konsekwencji znajduje bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo systemu kolejowego. Prezes UTK uznał za konieczne, aby dzięki przewodnikom przedsiębiorstwa kolejowe otrzymały kompleksową pomoc we wdrażaniu tych procesów w ich systemach zarządzania.

Przewodniki zostały opracowane na podstawie analizy praktycznych doświadczeń przedsiębiorców kolejowych i aktualnego stanu wiedzy na temat zarządzania systemami bezpieczeństwa. Opisano w nich alternatywne rozwiązania umożliwiające dostosowanie procesów monitorowania i zarządzania ryzykiem do rodzaju prowadzonej działalności. Ponadto uzupełniają one i objaśniają regulacje prawa Unii Europejskiej w zakresie wspólnych metod bezpieczeństwa.

W ocenie Prezesa UTK zastosowanie przewodników powinno przyczynić się do wyeliminowania wielu zagrożeń w ruchu kolejowym i poprawy bezpieczeństwa na kolei.

do góry