Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania i eksploatacji przejazdu w Tychach

28.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdu, w odniesieniu do stanu faktycznego. Kontrolą objęto przejazd kolejowy kategorii „D” (bez rogatek, półrogatek oraz samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń krzyżujący się w jednym poziomie z drogą gminną Tych, ul. Zrębowa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

 • przekroczeniu dopuszczalnej wartości iloczynu ruchu,
 • nieprawidłowym oznakowaniu przejazdu od strony drogi,
 • braku przepisowych warunków widoczności na przejeździe,
 • niezapewnieniu odpowiedniego stanu nawierzchni na przejeździe oraz na dojeździe do niego,
 • braku wygrodzenia przejazdu,
 • eksploatowaniu toru nr 2 ze złym stanem podsypki tłuczniowej o znacznym stopniu degradacji (tzw. „wychlap”),
 • nieprawidłowym dokonywaniu zapisów w metryce przejazdu oraz wprowadzaniu zmian zapisów bez porozumienia z właściwym zarządcą drogi i komendantem wojewódzkim Policji,
 • nieskutecznym dozorowaniu oraz nierealizowaniu zaleceń z kontroli wewnętrznych.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • regulacji wewnętrznych zarządcy,
 • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS.

W wyniku działań Prezes UTK nakazał:

 • natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • analizę dokumentów związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowych, szczególnie pod względem zapewnienia jej kompletności i aktualności,
 • wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności,
 • dokonanie analizy dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych, szczególnie pod względem zapewnienia jej kompletności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

 • Brak widoczności znaków drogowych na przejeździe
 • Ograniczona widoczność na przejeździe
 • Nieprawidłowo utrzymana nawierzchnia na przejeździe i na dojeździe do przejazdu
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry