Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące utrzymania i braku nadzoru nad stanem technicznym linii 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy

27.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące utrzymania i braku nadzoru zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) nad stanem technicznym linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • niestosowaniu dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz regulacji wewnętrznych, które stanowią podstawowe dokumenty bezpiecznego zarządzania działalnością zarządcy infrastruktury kolejowej,
 • nieprowadzeniu dokumentacji, tj.: „Książki kontroli obchodów” - niewykonywanie obchodów torów przez toromistrzów lub dróżników obchodowych,
 • niesporządzaniu protokołów zakwalifikowania części rozjazdowych do wymiany,
 • niepoprawnym sporządzaniu przez naczelnika sekcji protokołów z objazdu linii,
 • niewykonywaniu z przepisową częstotliwością objazdów linii przez zastępcę naczelnika sekcji i toromistrza,
 • eksploatowaniu torów z przekroczoną dopuszczalną wichrowatością, przekroczoną dopuszczalną nierównością pionową szyn, przekroczonym dopuszczalnym poszerzeniem torów,
 • eksploatowaniu toru dla którego badanie defektoskopowe szyn wykazało występowanie wad wymagających wymiany w 29 lokalizacjach,
 • braku w dokumentacji „arkuszach badania technicznego rozjazdów” wymaganych informacji,
 • usytuowaniu drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,
 • eksploatowaniu torów przy braku podbicia i odwodnienia, zanieczyszczonej podsypce, niewłaściwym zabezpieczeniu pęknięcia szyny, złym stanie przytwierdzenia szyn do podkładów, braku śrub stopowych i wkrętów, luźnych często stojących wkrętach, wybuksowaniach szyn,
 • eksploatowaniu uszkodzonych podkładów,
 • eksploatowaniu zużytych lub uszkodzonych części rozjazdów,
 • eksploatowaniu zużytych podrozjazdnic drewnianych,
 • braku złączek przytwierdzeń i połączeń (śrub stopowych i łubkowych),
 • eksploatowaniu płyt przejazdowych w złym stanie technicznym.

Zarządca infrastruktury kolejowej naruszył przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • wewnętrzne, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał dokonanie analizy możliwości występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe ich usunięcie,
 • wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania  infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 r. Prezes UTK przeprowadził 141 działań nadzorczych dotyczących utrzymania infrastruktury torowej i przyległych gruntów. Kontrolerzy urzędu odbyli 146 jazd inspekcyjnych w pojazdach kolejowych. Do końca lipca br., wykonano już  153 czynności nadzorcze oraz 96 jazd inspekcyjnych. 

 • Tor nr 1 - zły stan przytwierdzenia szyny – gniazdo 8 podkładów zły stan tkanki drewnianej luźne stojące wkręty, ślady przemieszczania podkładek po podkładach
 • Tor nr 1 - zły stan podtorza, brak odwodnienia, błoto
 • Tor nr 1 - zły stan podtorza, brak odwodnienia, błoto
 • Tor nr 1 - zły stan podtorza, brak odwodnienia, błoto
 • Tor nr 1 - zły stan podtorza, brak odwodnienia, błoto
 • Tor nr 1 - nieprawidłowo zabezpieczona pęknięta szyna
 • Tor nr 1 - nieprawidłowo wykonane zabezpieczenie pękniętej szyny, wybuksowania główki szyny, zły stan podkładów i przytwierdzenia
 • Tor nr 1- nieprawidłowo wykonane zabezpieczenie pękniętej szyny, wybuksowania główki szyny, zły stan podkładów i przytwierdzenia
 • Rozjazd, styki w osadzie iglic – zły stan przytwierdzenia do podrozjazdnic, brak śrub stopowych, wkrętów, ślady przemieszczania podkładek po podkładach, nieprzepisowy luz na styku, ubytek główki szyny
 • Rozjazd, styki w osadzie iglic – zły stan przytwierdzenia do podrozjazdnic, brak śrub stopowych, wkrętów, ślady przemieszczania podkładek po podkładach, nieprzepisowy luz na styku, ubytek główki szyny
 • Rozjazd, styki w osadzie iglic – zły stan przytwierdzenia do podrozjazdnic, brak śrub stopowych, wkrętów, ślady przemieszczania podkładek po podkładach, nieprzepisowy luz na styku, ubytek główki szyny
 • Rozjazd - lewa iglica pęknięta złubkowana, wybuksowanie w miejscu pęknięcia
 • Rozjazd - lewa iglica pęknięta złubkowana, wybuksowanie w miejscu pęknięcia
 • Rozjazd, styki przed krzyżownicą - wyszczerbienia główki szyny, zły stan podrozjazdnic, zły stan przytwierdzenia – popękana podkładka, brak śrub stopowych, luźne wkręty, ślady przemieszczania się podkładek po podrozjazdnicach
 • Rozjazd, styki przed krzyżownicą - wyszczerbienia główki szyny, zły stan podrozjazdnic, zły stan przytwierdzenia – popękana podkładka, brak śrub stopowych, luźne wkręty, ślady przemieszczania się podkładek po podrozjazdnicach
 • Rozjazd, styki za krzyżownicą - brak odwodnienia, wychlapy, zły stan przytwierdzenia, zużycie pionowe główki szyny, styk niepodbity
 • Przejazd kolejowy tor nr 2 zły stan techniczny dwóch skrajnych płyt żelbetowych, nawierzchnia asfaltowa na przejeździe popękana
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry