Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził liczne nieprawidłowości na przejeździe kolejowym w miejscowości Pniewite i nakazał zarządcy PKP PLK wprowadzenie ograniczeń zapewniających jego bezpieczną eksploatację

26.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podczas czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących nadzoru nad stanem technicznym oraz procesem eksploatacji, w tym utrzymania przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D zlokalizowanego w miejscowości Pniewite na linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork.

Ustalono, że na kontrolowanym przejeździe istnieją nieprawidłowości m.in. w zakresie ograniczonego poziomu widoczności, ukształtowania terenu czy też pochylenia dróg dojazdowych względem linii kolejowej, które mogą wpływać na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i użytkowników przejazdu.

Podczas kontroli Prezes UTK stwierdził m.in:

 • niezachowanie warunków widoczności dla obowiązującej prędkości pojazdów szynowych (stan przed zdarzeniem),
 • niezachowanie warunków widoczności z odległości 10 m i 20 m dla obowiązującej prędkości pojazdów szynowych,
 • występujące utrudnienia widoczności na przejeździe, w tym skarpy wykopów, ukształtowanie terenu oraz blisko rosnące drzewa,
 • drzewa i krzewy usytuowane w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru, w tym również w trójkątach widoczności przejazdu,
 • przekroczone normy dla pochyleń drogi dojazdowej do przejazdu, które nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • brak współpracy zarządcy infrastruktury kolejowej z zarządcą drogi, w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości,
 • nieprzeprowadzenie przez zarządcę analizy ryzyka i niepodjęcie działań zmierzających np. do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych w związku z brakami w oznakowaniu od strony drogi (stan przed zdarzeniem),
 • prowadzenie metryki przejazdu w sposób uniemożliwiający identyfikację danych, w tym liczne skreślenia, poprawki i uzupełnienia oraz wprowadzanie zmian do metryki w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, która dokonała zmian i korekt,
 • długotrwałe zaniechania w zakresie usuwania przez zarządcę nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeglądów przejazdu, w tym niestosowanie się do zaleceń wydanych po wewnętrznej kontroli,
 • nieprzeprowadzenie przez zarządcę autoryzacji w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego, po wprowadzeniu zmian technicznych (w wyniku rewitalizacji linii kolejowej) mających wpływ na sposób wykonywania czynności przez danych pracowników,
 • nieprzeprowadzenie badań diagnostycznych przejazdu w 2014 roku.

W ten sposób zarządca infrastruktury kolejowej naruszył przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne PKP PLK, w tym system zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

W związku z tym, że nieprawidłowości mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowników przejazdu, Prezes UTK zobowiązał zarządcę infrastruktury do natychmiastowego wskazania i wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych. Jednocześnie wszczął postępowanie w zakresie stwierdzonych na przejeździe nieprawidłowości.

W 2014  i  2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów działań nadzorczych. W Polsce jest ok 15 tys. przejazdów. W ubiegłym roku skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280. Prezes UTK mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników przejazdów oraz bezpieczeństwo eksploatacji systemu kolejowego zobowiązał zarządców do natychmiastowego usunięcia naruszeń prawa wszędzie tam, gdzie wykryto nieprawidłowości.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry