Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w utrzymaniu infrastruktury kolejowej na przejazdach linii nr 7, nr 69 oraz w obrębie stacji Mościsko Dzierżoniowskie na linii nr 137 - Prezes UTK zobowiązał zarządcę do natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych

26.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas czynności kontrolnych stwierdził  nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Jednocześnie nakazał zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych w obrębie stacji oraz na liniach kolejowych:

 • Mościsko Dzierżoniowskie na linii nr 137 Katowice – Legnica,
 • na przejazdach kategorii D (bez rogatek, półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej), kategorii C (z samoczynną sygnalizacją świetlną), położonych na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk,
 • na przejazdach kategorii B (z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami) na linii kolejowej nr 69 Lublin – Przeworsk.

Naruszenie przepisów na linii nr 137 dotyczyło m.in.:

 • niepodejmowania wystarczających działań z zakresu utrzymania nawierzchni kolejowej (m.in. zużyte podkłady, brakujące i luźne złączki, uszkodzone wkręty),
 • nienależytego realizowania procesu diagnostycznego nawierzchni,
 • nienależytego dokumentowania istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa np. brak harmonogramu ramowego obchodu torów w książce kontroli obchodów,
 • eksploatowania semaforów kształtowych z popękanymi, skorodowanymi nitami spajającymi elementy konstrukcji nośnej słupów semaforów,
 • eksploatowania tras pędniowych zarośniętych bardzo wysoką trawą i miejscami  niewidocznych,
 • uszkodzeń wskaźników przy semaforach,
 • niewłaściwego utrzymania planu schematycznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz braków w dokumentacji technicznej urządzeń.

Naruszenie przepisów na linii nr 7 dotyczyło m.in.:

 • braków w oznakowaniu przejazdów,
 • niezgodności dokumentów ze stanem faktycznym,
 • braku dat pomiarów wielkości natężenia ruchu drogowego oraz natężenia ruchu kolejowego w metrykach przejazdów,
 • niepowoływaniu komisji ustalających zmianę sposobu zabezpieczenia przejazdów, na których natężenie ruchu drogowego oraz iloczyn znacznie wzrosły,
 • nieusunięcia nieprawidłowości w utrzymaniu przejazdów stwierdzonych podczas badania diagnostycznego w ub.r.,
 • nieprawidłowych zapisach w metrykach przejazdów.

Naruszenie przepisów na linii nr 69 dotyczyło m.in.:

 • organizacji ruchu samochodów w rejonie przejazdu, która nie uwzględniała w pełnym zakresie ustalonego komisyjnie i zawartego w metryce przejazdu sposobu jego zabezpieczenia,
 • usytuowania drzew w sąsiedztwie linii, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu,
 • niewłaściwego usytuowania wskaźników,
 • niejednoznacznych zapisów w metrykach przejazdów,
 • uszkodzeń wygrodzenia przejazdu,
 • nieprawidłowych zapisach w instrukcji postępowania dyżurnego ruchu przy obsłudze urządzeń zdalnej kontroli,
 • nieprawidłowych zapisach w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał wprowadzenie przez zarządcę ograniczeń eksploatacyjnych,
 • nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na linii nr 69, w tym dostosowanie zabezpieczeń do natężenia ruchu, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo użytkowników przejazdów w terminie do 1 lipca 2016 roku.

W przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Celem działań jest natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK. W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry