Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zalecenia zespołu ds. monitorowania bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce dla przewoźników eksploatujących zespoły trakcyjne typu EN57

21.08.2015

29 lipca zebrał się zespół zadaniowy do spraw monitorowania bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, działający przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na zwiększoną w ostatnim czasie liczbę zdarzeń zaistniałych wskutek zerwania cięgła sprzęgu międzywagonowego lub rozczepienia półsprzęgu. Zdarzenia te, w szczególności w przypadku pociągów pasażerskich, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego ponieważ mogą prowadzić do niekontrolowanego ruchu pojazdów po torach, a końcowo do ich kolizji. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele przewoźników kolejowych, których pojazdy uczestniczyły w bieżącym roku w tego rodzaju zdarzeniach.

Z oświadczeń przewoźników kolejowych biorących udział w spotkaniu wynika, że zaistnienie wyżej wspomnianych zdarzeń mogło mieć związek z nieprawidłową realizacją czynności utrzymaniowych elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 (przewoźnicy stwierdzili np. pęknięcia elementów sprzęgu w pojazdach tego typu: cięgła śrubowego, zwojów gwintu i sprężyn pierścieniowych). Stwierdzono także, że modernizacja pojazdu mogła zostać wykonana niezgodnie z dokumentacją technologiczną (zastosowanie rury zamiast sprężyn oraz zastosowanie niewłaściwej liczby kompletów sprężyn), co powodowało niekontrolowany luz sprężyn pierścieniowych i ich przemieszczanie się podczas eksploatacji. Opisano również nieprawidłowości dotyczące zawężenia zakresu badań sprzęgów dokonywanych podczas naprawy do oględzin zewnętrznych i defektoskopii powierzchniowej.

Przewoźnicy uczestniczący w spotkaniu zostali zobowiązani do przedstawienia działań naprawczych, podjętych w celu zapobiegania występowaniu zdarzeń omawianych kategorii. W tym zakresie wskazano, że wdrożone zostały następujące działania: unieważnienie świadectwa sprawności technicznej pojazdu, który uczestniczył w zdarzeniu (działanie doraźne), wycofanie z eksploatacji innych pojazdów z takim samym rozwiązaniem konstrukcyjnym i skierowanie ich na przegląd sprzęgów i półsprzęgów, wymiana sprzęgów na przebadane defektoskopowo i rozszerzenie zakresu przeglądu o badania tego rodzaju. Sprzęgi pojazdów, które uczestniczyły w zdarzeniach poddano także specjalistycznym badaniom, które pozwoliły na zidentyfikowanie nieprawidłowości wykonania naprawy przez zakłady naprawcze.

Mając na uwadze przyczyny zaistniałych zdarzeń oraz ich potencjalnie katastrofalne skutki, zespół stanowczo zaleca podjęcie przez wszystkich przewoźników eksploatujących elektryczne zespoły trakcyjne typu EN57 (oraz elektryczne zespoły trakcyjne typu EN57 po modernizacji) kompleksowych działań weryfikacyjnych oraz naprawczych, zapewniających bezpieczną eksploatację tych pojazdów.

Mając na uwadze niezadowalający stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego związany z częstotliwością występowania zdarzeń polegających na zerwaniu cięgła sprzęgu międzywagonowego lub rozczepienia półsprzęgu, UTK przeprowadzi doraźne kontrole w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za realizację czynności utrzymaniowych elektrycznych pojazdów trakcyjnych EN57, które uczestniczyły w wyżej wspomnianych zdarzeniach.

do góry