Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w Omniloko sp. z o.o.

21.08.2015

Do zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego należy nadzór nad podmiotami, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei. Kontrole takich podmiotów obejmują proces spełniania przez przedsiębiorców kolejowych obowiązków dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego, szczególnie warunków, jakie powinni spełniać maszyniści oraz osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

W wyniku powyższych czynności kontrolnych w przedsiębiorstwie Omniloko sp. z o.o., Prezes UTK stwierdził naruszenia przepisów w zakresie:

  • wydawania zatrudnionym maszynistom - praw kierowania, pomimo nieposiadania przez przedsiębiorcę takich uprawnień,
  • wydawania zatrudnionym kierownikom pociągów oraz ustawiaczom – upoważnień do wykonywania pracy na danym stanowisku, pomimo nieposiadania przez przedsiębiorcę takich uprawnień,
  • dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na stanowisku ustawiacza bez potwierdzenia zdolności fizycznej i psychicznej orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,
  • nieprowadzenia rejestru egzaminów, w którym odnotowuje się wyniki egzaminów kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych, okresowych oraz uzyskanie autoryzacji dla pracowników.

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym, nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników mogących nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry