Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Infra SILESIA S.A. naruszyła przepisy dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

21.08.2015

Po przeprowadzeniu działań kontrolnych, które polegały na nadzorze podmiotów posiadających autoryzację bezpieczeństwa, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury Infra SILESIA S.A. przepisów dotyczących obowiązków podmiotu w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz bezpieczeństwa transportu kolejowego - w tym warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury wyrażało się w naruszeniu kryteriów: A.1, A.2, B.2, C.1, G.2, S.1 i V.2 oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem (określonych w załączniku II rozporządzenia 1169/2010) i polegało m.in. na:

 • niepowiadomieniu Prezesa UTK o istotnych zmianach w infrastrukturze w związku z likwidacją odcinków linii kolejowej,
 • nieprawidłowym wyliczaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia w rejestrze zagrożeń,
 • nieprzeprowadzeniu ponownej analizy ryzyka po wprowadzonych dodatkowych środkach nadzoru,
 • nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji badań rozjazdów stacji Boguszowice,
 • nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji badań torów kolejowych stacji Boguszowice oraz linii kolejowej nr 221,
 • nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji obchodu torów stacji Boguszowice i przyległych szlaków,
 • nieprawidłowym utrzymaniu nawierzchni kolejowej – odsłonięte czoła podkładów, niewystarczająca ilość podsypki, zachwaszczona podsypka,
 • nieprawidłowo wyregulowanym wskaźniku latarniowym,
 • stosowaniu wstawek szynowych przy naprawie prowizorycznej, krótszych niż 6 m,
 • braku śrub łubkowych w torze na linii kolejowej nr 221,
 • usytuowaniu drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego na linii kolejowej nr 221,
 • występowaniu tzw. „dzikich przejść” na linii kolejowej nr 221,
 • braku znaków drogowych A-9, G-1b, G-1c, B-20 przed przejazdem kolejowym kategorii „A” w km 0,137 linii kolejowej nr 201,
 • zanieczyszczeniu żłobków na przejeździe kolejowym kategorii „A” w km 0,137 linii kolejowej nr 201,
 • braku skosów w płytach przejazdowych przejazdu kolejowego kategorii „A” w km 0,137 linii kolejowej nr 201,
 • braku ustawienia przy torze kolejowym wskaźników W6a przed przejazdem kolejowym kategorii „A” w km 0,137 linii kolejowej nr 201,
 • braku wymaganego 5-letniego czasookresu pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejeździe
  kolejowo-drogowym kategorii „A” w km 0,137 linii kolejowej nr 201 koniecznego do obliczenia iloczynu ruchu,
 • braku dokonania weryfikacji kompetencji wszystkich wykonawców i dostawców,
 • nieodnotowaniu w kartach działań korygujących usunięcia nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli oraz braku określenia terminów usunięcia nieprawidłowości i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,
 • niezaplanowaniu działań korygujących po przeprowadzonych audytach w 2014 r. branży drogowej oraz branży automatyki i energetyki.

Naruszone przez Infra SILESIA S.A. przepisy:

 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę infrastruktury odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanego przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Braki w podsypce, odsłonięte czoła podkładów.
 • Nieprawidłowa, krótka wstawka szynowa, brak śrub łubkowych.
 • Brak śrub łubkowych.
 • Drzewa i krzewy w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru.
 • Drzewa i krzewy w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru.
 • „Dzikie przejście”.
 • Zachwaszczona podsypka.
 • Zachwaszczona podsypka.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry