Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów dotyczących stanu technicznego przejazdów kolejowo-drogowych na liniach kolejowych nr 31 Siedlce – Siemianówka oraz nr 55 Sokołów Podlaski – Siedlce

17.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach (PKP PLK) przepisów dotyczących nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem przejazdów kolejowych. Kontrolą objęto przejazdy kategorii „D”  (bez rogatek, półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka oraz linii nr 55 Sokołów Podlaski – Siedlce (skrzyżowania z drogą krajową nr 63 Sokołów Podlaski – Siedlce).

Naruszenie przepisów przez zarządcę dotyczyło:

 • niewłaściwego lub braku oznakowania przejazdu, w tym w zakresie znaków pionowych, słupków wskaźnikowych oraz linii poziomych bezwzględnego zatrzymania,
 • uszkodzeń i niewłaściwego przytwierdzenia płyt przejazdowych, uszkodzeń krawężników płyt, skorodowań masztów znaków pionowych oraz usytuowania drogi dojazdowej do przejazdu położonej w łuku o zbyt dużej przechyłce,
 • braku czytelności linii bezwzględnego zatrzymania na przejeździe oraz niezgodności dotyczących oznakowania drogi przed przejazdem znakami poziomymi, pomiędzy zapisami metryki przejazdu znajdującej się u zarządcy infrastruktury kolejowej, a projektem organizacji ruchu Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad,
 • niewykonania zaleceń komisji powypadkowej dotyczących możliwości zastosowania dynamicznego systemu ostrzegania na przejeździe oraz niewdrożenia przez zarządcę procedury oceny ryzyka technicznego i operacyjnego związanego z pozostawieniem przejazdu w kategorii „D”. 

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne PKP PLK, w tym system zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry