Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zwraca uwagę na jakość utrzymania pojazdów kolejowych - decyzje wyłączające pojazdy z eksploatacji

17.08.2015

W wyniku ostatnich kontroli dotyczących przestrzegania zasad eksploatacji oraz utrzymania pojazdów, które odbyły się w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” sp. z o.o., Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury sp. z o.o., CLIP LOGISTICS sp. z o.o. oraz „KREX” sp. z o.o., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził naruszenia przepisów bezpieczeństwa transportu kolejowego, jednocześnie wyłączając z eksploatacji pojazdy niespełniające wymaganych przepisów prawa.

Przykładowe, stwierdzone podczas kontroli, naruszenia przepisów z zakresu eksploatacji pojazdów kolejowych, to:

  • niezapewnienie zgodności utrzymania pojazdów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
  • niewykonanie w określonym terminie poszczególnych poziomów utrzymania pojazdów,
  • eksploatowanie pojazdów na podstawie świadectw sprawności technicznej, które utraciły ważność,
  • utrzymanie pojazdów kolejowych w oparciu o niezatwierdzone przez Prezesa UTK dokumentacje systemu utrzymania.

Wyniki działań Prezesa UTK, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości:

  • Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych,
  • Prezes UTK wyłączał z eksploatacji pojazdy kolejowe,
  • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

  • podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry