Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK w zakresie wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem – nieprawidłowości przewoźników kolejowych: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

13.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu działań kontrolnych w zakresie nadzoru nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa w procesie recertyfikacji, stwierdził naruszenie przez przewoźników kolejowych: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorców w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Naruszenie przepisów przez przewoźników polegało na nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, który był podstawą do wydania certyfikatu bezpieczeństwa w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem.

W przypadku przewoźnika Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe wyrażało się to w naruszeniu kryteriów oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem, co polegało m.in. na:

 • nieidentyfikowaniu wszystkich zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością,
 • brakach wpisów w rejestrze pojazdów kolejowych,
 • braku nadzoru nad dokumentacją utrzymaniową,
 • błędnych zapisach w dokumentacji systemu utrzymania,
 • niewłaściwym określaniu celu audytów,
 • niezidentyfikowaniu nowych wymagań bezpieczeństwa,
 • nieprzestrzeganiu 4-letniego okresu pomiędzy kolejnymi egzaminami okresowymi dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego i bezpiecznym prowadzeniem pojazdów kolejowych,
 • zatrudnianiu pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego i bezpiecznym prowadzeniem pojazdów kolejowych bez ważnego egzaminu okresowego,
 • dopuszczeniu do egzaminu okresowego pracowników z przekroczonym okresem miedzy egzaminami okresowymi,
 • nieusunięciu zaleceń pokontrolnych z wcześniejszej kontroli Prezesa UTK,
 • niezapewnieniu, aby zdarzenia potencjalnie wypadkowe były właściwie rejestrowane, badane i analizowane.

W przypadku przewoźnika PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście nieprawidłowości polegały na:

 • niedostosowaniu wskaźników do rzeczywistej pracy przewozowej,
 • niespójnych zapisach w dokumentacjach systemu utrzymania pojazdów,
 • niezgodności kart pomiarowych obręczy kół ze wzorem określonym w DSU,
 • braku aktualizacji przepisów dotyczących kwalifikacji pracowników w księdze systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • niezapewnieniu, aby zdarzenia potencjalnie wypadkowe były właściwie rejestrowane, badane i analizowane.

Naruszone przez przewoźników przepisy:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne przewoźnika, w tym procedury SMS.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikom natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez przewoźników odpowiednich działań, zgodnych z posiadanymi systemami zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanych przewoźników kolejowych.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry