Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów przez PKP PLK w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury kolejowej linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny (E30 odcinek Katowice – Kraków)

12.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu (PKP PLK) przepisów w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury oraz jej utrzymaniem na linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny na szlaku Jaworzno Szczakowa – Balin.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

 • niepodejmowaniu wystarczających działań z zakresu utrzymania nawierzchni kolejowej w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego,
 • nienależytym prowadzeniu dokumentacji badań technicznych torów,
 • braku wykonywania badań technicznych rozjazdów,
 • braku wykonywania objazdów linii,
 • brakujących i luźnych złączkach,
 • stosowaniu przy naprawie nieprawidłowych (krótkich) wstawek szynowych,
 • eksploatowaniu toru kolejowego z przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami prześwitu toru,
 • złym stanie technicznym podkładów drewnianych,
 • złym stanie technicznym podkładów betonowych – pęknięcia w części podszynowej,
 • przekroczonych odchyłkach dopuszczalnych w rozjazdach,
 • braku znaków tablic hektometrowych,
 • nienależytym utrzymaniu podtorza, które nie zapewnia odpowiedniego odwodnienia toru – tzw. „wychlapy”,
 • braku niszczenia roślinności na całej szerokości pryzmy podsypki i ławy torowiska,
 • braku poręczy po obu stronach kolejowego obiektu inżynieryjnego,
 • nieprawidłowym utrzymaniu gruntów w sąsiedztwie linii kolejowych - drzewa usytuowane w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego,
 • niewykonaniu celu bezpieczeństwa ujętego w programie poprawy bezpieczeństwa za 2014 r. w zakresie obejmującym „realizację zadań utrzymaniowych wynikających z obowiązujących regulacji”,
 • nieutworzeniu „Harmonogramu diagnostyki nawierzchni”,
 • braku ujęcia w rejestrze zagrożeń zidentyfikowanego zagrożenia dotyczącego „drzew w pasie 15 m od osi skrajnego toru”.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisy wewnętrzne PKP PLK,
 • system zarządzania bezpieczeństwem PKP PLK.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości zarządców infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania  infrastruktury kolejowej.

 

 • Wychlap, pęknięte podkłady betonowe, roślinność na ławach torowiska
 • Wychlap, pęknięte podkłady betonowe, roślinność na ławach torowiska
 • Brakujące złączki (wkręty, łapki śruby stopowe, śruby łubkowe), degradacja podkładów drewnianych
 • Brakujące złączki (wkręty, łapki śruby stopowe, śruby łubkowe), degradacja podkładów drewnianych
 • Krótkie wstawki szynowe
 • Krótkie wstawki szynowe
 • Roślinność na ławach torowiska oraz rowach odwadniających, drzewa w odległości zagrażającej bezpieczeństwu ruchu kolejowego
 • Roślinność na ławach torowiska oraz rowach odwadniających, drzewa w odległości zagrażającej bezpieczeństwu ruchu kolejowego
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry