Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nadzoruje stopień wprowadzenia przez przedsiębiorców systemów zarządzania bezpieczeństwem – nieprawidłowości zarządcy infrastruktury CTL Maczki-Bór S.A.

10.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań nadzorczych nad podmiotami posiadającymi autoryzację bezpieczeństwa, stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury CTL Maczki-Bór S.A. przepisów dotyczących obowiązków w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Naruszenie przepisów dotyczyło nienależytego stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, który był podstawą do wydania autoryzacji bezpieczeństwa w części akceptującej ten system i polegało m.in. na:

 • eksploatowaniu torów na liniach kolejowych nr 403 i nr 405 z bardzo złym stanem podsypki tłuczniowej o znacznym stopniu degradacji (wychlapy),
 • znacznym zanieczyszczeniu i zachwaszczeniu podsypki na wyżej wymienionych liniach kolejowych,
 • braku złączek (śrub łubkowych i stopowych) na stykach szynowych,
 • stosowaniu wstawek szynowych przy naprawie prowizorycznej, krótszych niż 6 m,
 • usytuowaniu drzew w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego na linii kolejowej nr 405,
 • eksploatowaniu toru kolejowego z przekroczonymi dopuszczalnymi odchyłkami parametrów prześwitu toru na wyżej wymienionej linii,
 • nieujęciu w planie monitorowania wszystkich celów zamieszczonych w planie poprawy bezpieczeństwa,
 • nieokreśleniu jednostki organizacyjnej (osoby) do współpracy ze strony przewoźnika kolejowego w umowie zawartej z zarządcą infrastruktury kolejowej,
 • niewykonaniu zaleceń wynikających z protokołu z kontroli okresowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz torów kolejowych,
 • braku odpisu o usunięciu wszystkich nieprawidłowości w rozjazdach po badaniach technicznych,
 • braku ujęcia na liście kwalifikowanych dostawców podmiotów, z którymi współpracuje zarządca infrastruktury,
 • niezatwierdzeniu rocznego planu audytów dostawców na 2015 r.,
 • nieujęciu dostawcy w rocznym planie audytów na 2015 r.;
 • niepowołaniu przez spółkę na audytora zewnętrznego osoby, która przeprowadzała dla podmiotu audyt zewnętrzny,
 • posiadaniu nieaktualnej „polityki bezpieczeństwa”,
 • niezapewnieniu zgodnej ze stanem faktycznym, kompletnej, spójnej, łatwej do zrozumienia, właściwie aktualizowanej i należycie prowadzonej dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • nierealizowaniu zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych Prezesa UTK,
 • niezatwierdzeniu przez spółkę „Planu postępowania na wypadek zagrożenia lub zdarzenia”,
 • nieuwzględnieniu w rocznym planie audytów wewnętrznych na 2015 r. wszystkich procesów SMS.

Naruszone przepisy:

 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. L 327/13 z dnia 11 grudnia 2010 r.),
 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury, w tym procedury SMS.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę infrastruktury odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanego przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Nieprawidłowe utrzymanie podtorza – tzw. „wychlapy”
 • Nieprawidłowe utrzymanie podtorza – tzw. „wychlapy”
 • Nieprawidłowo utrzymana nawierzchnia kolejowa – brak śrub łubkowych
 • Nieprawidłowo utrzymana nawierzchnia kolejowa – brak śrub łubkowych
 • Nieprawidłowo utrzymana nawierzchnia kolejowa – krótkie wstawki szynowe, wychlapy
 • Nieprawidłowo utrzymana nawierzchnia kolejowa – krótkie wstawki szynowe, wychlapy
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry