Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad stanem technicznym i utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych – nieprawidłowości na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów oraz linii nr 25 Łódź Kaliska – Dębica

07.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i bezpieczeństwem ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontrolą objęto przejazdy kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei) i „D” (bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej), zlokalizowane na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów oraz linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica.

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów:

1. Dla przejazdu kat. „D” na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów:

 • kategoria przejazdu nie odpowiada warunkom widoczności określonym dla maksymalnej prędkości pojazdów kolejowych wynoszącej 120 km/h w obrębie przejazdu,
 • ustalenie przez ww. zarządcę infrastruktury kolejowej nowego sposobu zabezpieczenia przejazdu nastąpiło bez porozumienia z właściwym zarządem drogi i Policją,
 • niekompletne oznakowanie przejazdu  od strony drogi,
 • brak znaków drogowych odnoszących się do przejazdu na czterech drogach biegnących wzdłuż torów i prowadzących na ten przejazd.

2. Dla przejazdu kat. „C” na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów:

 • przekroczona dopuszczalna wartość iloczynu ruchu, tj. niewłaściwa kategoria przejazdu i nieprawidłowy system zabezpieczeń,
 • niekompletne oznakowanie przejazdu  od strony drogi,
 • występowanie niezgodności danych dotyczących warunków widoczności, określonych w metryce przejazdu ze stanem faktycznym w terenie.

3. Dla przejazdu kat. „D” na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica:

 • przekroczona dopuszczalna wartość iloczynu ruchu, tj. niewłaściwa kategoria przejazdu i nieprawidłowy system zabezpieczeń,
 • niekompletne oznakowanie przejazdu  od strony drogi.

Ponadto w protokołach z przeglądów okresowych sporządzonych dla ww. przejazdów brak jest informacji o sprawdzeniu szerokości i stanu żłobków na tych przejazdach oraz stanu oświetlenia, a także oceny stanu technicznego przejazdów oraz wniosków dotyczących dalszej ich eksploatacji.

Wymienione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy, tj. Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”,
 • rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • procedury „Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej  i organizacyjnej” dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Wyniki działań:

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, a także podjęcie działań przewidzianych przez system zarządzania bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową. Prezes UTK wszczął również postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonych na przejazdach nieprawidłowości.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 • Brak umieszczenia znaków pionowo drogowych łącznie ze znakami wskaźnikowymi
 • Brak pachołków prowadzących na dojazdach do przejazdu
 • Brak znaków drogowych odnoszących się do przejazdu na drogach biegnących wzdłuż torów i prowadzących na przejazd
 • Brak pachołków prowadzących na dojazdach do przejazdu
 • Brak osygnalizowania znakami pionowymi drogi, która prowadzi do przejazdu
 • Brak przewidzianych przez metrykę przejazdu znaków drogowych poziomych
 • Brak pachołków prowadzących na dojazdach do przejazdu oraz brak przewidzianych przez metrykę przejazdu znaków drogowych poziomych
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry