Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał PKP PLK usunięcie nieprawidłowości na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii B na linii nr 81 Chełm-Włodawa

04.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Jednocześnie decyzją administracyjną nakazał zarządcy usunięcie nieprawidłowości na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii B (z samoczynną sygnalizacją świetlną i półrogatkami) na linii kolejowej nr 81 Chełm – Włodawa.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

 • występowania rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w metryce, a rzeczywistym stanem przejazdu w zakresie widoczności, lokalizacji i ustawienia znaków oraz rozmieszczenia znajdującej się w obrębie przejazdu infrastruktury kolejowej,
 • nieaktualnego iloczynu ruchu z 2008 roku,
 • nieaktualnej dokumentacji technicznej urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) w zakresie lokalizacji czujników wyłączających urządzenia SSP,
 • nieprzestrzegania wymaganej częstotliwości obchodów torów,
 • nieprawidłowości w instrukcjach obsługi urządzeń sterowania ruchem, zawierających niejednoznaczne sformułowania dotyczące postępowania dyżurnego ruchu w przypadku wystąpienia usterki w działaniu urządzeń SSP,
 • zbyt długiego czasu jaki upływa od chwili zaniku napięcia wysyłanego z szafy aparatowej do powtarzacza SSP do momentu, w którym powtarzacz sygnalizuje usterkę w działaniu urządzeń SSP.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy PKP PLK.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do 29 lutego 2016 r.  w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu i użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych,
 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry