Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK kontroluje pociągi wakacyjne PKP Intercity S.A. w zakresie bezpieczeństwa i jakości przewozów

03.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuuje działania nadzorcze dotyczące przewozów kolejowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Szczególnym nadzorem objęto pociągi wakacyjne uruchamiane przez PKP Intercity S.A. 

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości polegające na:

 • niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i komfortu podróżowania,
 • dopuszczeniu do eksploatacji niesprawnych pojazdów pasażerskich,
 • eksploatacji pojazdów pasażerskich z uszkodzonym systemem klimatyzacji,
 • eksploatacji pojazdów pasażerskich z uszkodzonymi drzwiami czołowymi,
 • niesprawnych lub braku zabezpieczeń w drzwiach bocznych,
 • eksploatacji pojazdów pasażerskich z nieważnym świadectwem sprawności technicznej.

Stwierdzone podczas kontroli przewoźnika nieprawidłowości naruszały przepisy prawa:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • dokumentacji systemu utrzymania (DSU) pojazdów,
 • przepisów wewnętrznych przewoźnika, w zakresie czynności wykonywanych przez rewidenta taboru kolejowego.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa,
 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym, nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów transportem kolejowym,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług pasażerskich przewozów kolejowych,
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.
do góry