Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania przez przedsiębiorcę kolejowego CEMET S.A. zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem

03.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w ramach procesu recertyfikacji, przeprowadził kontrolę przedsiębiorcy kolejowego CEMET S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie wprowadzenia oraz spełnienia przez niego aktualnych wymagań prawnych określonych przez zintegrowany system zarządzana, na który składają się system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz system zarządzania utrzymaniem (MMS). 

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego, polegających na nienależytym stosowaniu ww. systemów, w tym naruszeń przepisów:

 • kryteria: A.1, B.1, B.2, G.2, G.4, L.3, M.1, P.1 i Q.1 Załącznika II Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z 9 grudnia 2010 roku  w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • pkt. 1 Załącznika Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1077/2012 z 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa,
 • pkt. I ppkt. 1 lit e oraz pkt. IV ppkt. 5 Załącznika III Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z 10 maja 2011 r. w sprawie certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007.

Podstawą do takiej oceny były następujące nieprawidłowości i naruszenia przepisów prawa:

 • prowadzenie „Rejestru pojazdów kolejowych” niezgodnie z wymaganiami,
 • występowanie nieprawidłowości w wypełnianiu świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych,
 • nieprawidłowości w oznakowaniu kabin sterowniczych pojazdów trakcyjnych tabliczkami określającymi ich parametry eksploatacyjne,
 • prowadzenie dokumentacji związanych z utrzymaniem pojazdów trakcyjnych niezgodnie z wymaganiami,
 • brak określenia wymagań dotyczących utrzymania prędkościomierzy oraz urządzeń ABP zamontowanych w eksploatowanych pojazdach trakcyjnych,
 • brak nadzoru nad stanem technicznym przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w procesie utrzymania wagonów towarowych,
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym bez spełnienia wymogów metody FMEA, zastosowanej jako narzędzie do oceny tego ryzyka w transporcie kolejowym,
 • brak zapewnienia właściwego monitorowania wykonania zadań w obszarze prowadzonej działalności, realizowanego w ramach  procedury „Audyty i kontrole”,
 • niestosowanie procedur rozliczania z osiąganych wyników osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem,
 • niewdrożenie procedury „Zarządzanie zmianą”, w zakresie przeprowadzenia oceny znaczenia zmiany związanej z wprowadzeniem zintegrowanego systemu zarządzania,
 • niezapewnianie aktualności, spójności i kompletności informacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • niezarejestrowanie w „Dzienniku poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych” wypadku kolejowego,
 • nieokreślenie w „Tabeli kompetencji zawodowych” wymagań w zakresie bezpieczeństwa dla stanowiska rewidenta taboru.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

 • Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1158/2010,
 • Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1077/2012,
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011,
 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzeń wykonawczych właściwego ministra ds. transportu, w sprawie:

- sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych,
- świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych,

 • regulacji wewnętrznych kontrolowanego przewoźnika kolejowego,

- Instrukcji określającej warunki utrzymania pojazdów trakcyjnych,
- Instrukcji określającej obsługę i utrzymanie w eksploatacji hamulców taboru kolejowego.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w zintegrowanym systemie zarządzania oraz ich wyeliminowanie, a także podjęcie działań mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z prowadzoną działalnością przewozową.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych,
 • zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego.

 

do góry