Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wydał decyzję w sprawie stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej dla zarządcy infrastruktury kolejowej CTL Maczki-Bór S.A. z siedzibą w Sosnowcu

31.07.2015

Po rozpatrzeniu wniosku zarządcy infrastruktury kolejowej CTL Maczki-Bór S.A. z siedzibą
w Sosnowcu z dnia 5 marca 2015 r. Nr D/OP/PI/65/2015 o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z zarządzanej infrastruktury kolejowej,
na rozkład jazdy pociągów 2015/2016, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej
„Prezesem UTK”, odmówił zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej
za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej, tj.:

I. stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej,
o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”,

II. stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów, o których mowa w art. 33 ust. 3a pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym,

oraz zatwierdził:

I. opłaty dodatkowe, o których mowa w art. 33 ust. 11 ustawy o transporcie kolejowy.

Prezes UTK wydał decyzję odmowną w zakresie stawek jednostkowych opłaty podstawowej,
na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, gdyż ich kalkulacja była niezgodna z zasadami, o których mowa w art. 33 ust. 2-6 i art. 34 ustawy o transporcie kolejowym oraz przepisami rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, zwanego dalej „rozporządzeniem MIR”, w szczególności w zakresie przyjmowanych kosztów.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem CTL Maczki-Bór S.A. i zatwierdził stawki jednostkowe opłat dodatkowych, o których mowa w art. 33 ust. 11 ustawy o transporcie kolejowy, ponieważ ich kalkulacja była zgodna z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z § 7 ust. 21 rozporządzenia MIR.

do góry