Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał PKP PLK usunięcie nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń i nr 141 Katowice Ligota - Gliwice

31.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Jednocześnie decyzją administracyjną nakazał zarządcy usunięcie nieprawidłowości mających miejsce na liniach kolejowych nr 139 Katowice – Zwardoń oraz nr 141 Katowice Ligota – Gliwice.

Stwierdzone podczas kontroli naruszenia przepisów dotyczyły:

 • braku wykonania pomiarów pośrednich torów linii w latach 2011, 2012, 2013,
 • braku wykonywania komisyjnych badań technicznych (przeglądów) rozjazdów oraz braku protokołów z tych badań,
 • braku wykonywania objazdów linii kolejowej,
 • niewykonywania obchodów torów z właściwą częstotliwością, 
 • eksploatowania toru kolejowego z brakującymi złączkami (łapki śruby stopowe, wkręty kolejowe śruby łubkowe),
 • eksploatowania toru kolejowego z przesuniętymi stykami szynowymi (pełzanie szyn),
 • stosowania wstawek szynowych przy naprawie prowizorycznej krótszych niż 6 m,
 • usytuowania drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego,
 • niewykonania celu bezpieczeństwa ujętego w programie poprawy bezpieczeństwa za 2014 r. w zakresie obejmującym „realizację zadań utrzymaniowych wynikających z obowiązujących regulacji”;
 • nieutworzenia „Harmonogramu diagnostyki nawierzchni” do czego zobowiązuje procedura systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • braku ujęcia w rejestrze zagrożeń, zidentyfikowanego zagrożenia dotyczącego „drzew w pasie 15 m od osi skrajnego toru”,

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy PKP PLK,
 • system zarządzania bezpieczeństwem zarządcy PKP PLK.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu, w terminie do 30 czerwca 2016 roku,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.

do góry