Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd utrzymał karę w wysokości ponad 1 mln zł nałożoną na PKP PLK S.A.

31.07.2015

Wyrokiem z 30 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, nakładającej karę pieniężną w wysokości 1 022 425,80 zł za niewykonanie decyzji Prezesa UTK z 19 czerwca 2013 r., utrzymanej w mocy 4 października 2013 r., dotyczącej nieprawidłowego działania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Należy przypomnieć, że w toku postępowania administracyjnego stwierdzono szereg nieprawidłowości w działaniu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, które dezinformowały pasażerów. W ramach postępowania ustalono, że:

  1. pociągi nie były zapowiadane, zarówno głosowo jak i wizualnie, bądź tylko były zapowiadane w jeden ze wskazanych sposobów,
  2. informacje głosowe były niespójne z informacjami wizualnymi,
  3. zapowiadane były inne od rzeczywistych relacje pociągów (dotyczy: stacji docelowej, numer pociągu, stacji pośrednich, nazwy pociągu),
  4. nie były podawane opóźnienia pociągów lub opóźnienie pojawiało się po planowanym czasie odjazdu pociągu,
  5. wskazania krawędzi peronowych były błędne lub brak było takich wskazań, co uniemożliwiało lub utrudniało pasażerom znajdującym się w innej części dworca dotarcie na peron,
  6. wskazania na tablicach nie znikały po odjeździe pociągu,
  7. wyświetlacze wskazywały pociągi, które nie pojawiały się przy peronie.

Poczynione przez Prezesa UTK ustalenia w toku postępowania dowiodły więc, że pomimo zobowiązania spółki do usunięcia nieprawidłowości oraz nałożenia pierwszej kary pieniężnej w wysokości 452 080,00 zł, spółka pozostała w zwłoce w wykonaniu tej decyzji.

Z tego powodu zasadne było nałożenie kary pieniężnej w wysokości ponad 1 mln zł, która była jednocześnie najwyższą karą nałożoną dotąd przez Prezesa UTK.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił stanowisko Prezesa UTK w zakresie zwłoki PKP PLK S.A. w wykonaniu ww. decyzji administracyjnej.

Jednocześnie w ocenie Sądu brak zarzutów ze strony PKP PLK S.A. dotyczących wysokości nałożonej przez Prezesa UTK kary pieniężnej pozwolił na przyjęcie, iż nie ma podstaw do obniżenia jej wysokości.

Wyrok nie jest prawomocny.

do góry