Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie spełniania przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A. funkcji wskazanych w posiadanym certyfikacie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM)

28.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach prowadzonych czynności nadzorczych, przeprowadził kontrolę podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) Zakłady Azotowe Chorzów S.A., w zakresie spełniania przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdów kolejowych funkcji wskazanych w posiadanym certyfikacie, w tym realizacja usunięcia niezgodności wskazanych w audycie certyfikacyjnym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, polegające m.in. na: 

 • nieuwzględnieniu w programie audytów wszystkich procesów systemu utrzymania MMS,
 • braku identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka procesu w zakresie oceny i kontroli ryzyka,
 • braku przekazywania zainteresowanym stronom informacji o przywróceniu do eksploatacji w tym ograniczeń użytkowania wagonów,
 • braku zatwierdzenia polityki bezpieczeństwa,
 • braku powołania zespołu ekspertów do identyfikacji zagrożeń,
 • braku podejmowania działań w przypadku osiągnięcia przez parametr prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (w) wartości 9 lub 10,
 • braku wykonywania oceny ryzyka w terminach zgodnie z procedurą,
 • braku oceny ryzyka dla wszystkich zdefiniowanych zagrożeń,
 • braku przeprowadzania analiz znaczenia zmiany,
 • braku monitorowania poprawności funkcjonowania procesów systemu MMS w oparciu w wskaźniki KPI,
 • braku wdrożenia rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 – organizacja nie określiła strategii oraz planów monitorowania,
 • braku zapewnienia niezależności stosowanego systemu audytów,
 • braku stosowania wniosku o wprowadzenie działań korygujących /zapobiegawczych w przypadku wystąpienia ryzyka w klasie 2 i 3,
 • braku wykonywania zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,
 • braku uwzględnienia wszystkich stanowisk w taryfikatorze kompetencji,
 • braku wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących dokumentacje systemu MMS oraz brak wykazu zapisów,
 • braku listy potencjalnych dostawców oraz braku wpisania wszystkich dostawców usług na listę kwalifikowanych dostawców,
 • braku wykazu stanowisk dla których jest przeznaczona dokumentacja systemu utrzymania,
 • braku określenia wszystkich wymagań dotyczących utrzymania w zakresie wykonywania przeglądów i napraw aparatów cięgłowych,
 • braku opracowania miesięcznego planu utrzymania wagonów,
 • braku wykazu wymogów prawnych dotyczących podzespołów wagonu podlegających pod przepisy o dozorze technicznym,
 • braku wydawania zawiadomienia o przywróceniu do eksploatacji przy uwzględnieniu dokumentacji dopuszczenia do użytkowania,
 • braku monitorowania oraz wykonywania odbiorów wykonywanych napraw nieplanowych,
 • braku rejestracji dokumentu przywrócenie do eksploatacji.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • załącznik III do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 653/2007,
 • Dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał podmiotowi natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy wskazanych powyżej nieprawidłowości mających miejsce w innych obszarach i procesach systemu zarządzania utrzymaniem oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez podmiot odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Utrzymaniem (MMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry