Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A. w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury linii kolejowej nr 137 Katowice – Legnica, stacja Mościsko Dzierżoniowskie

24.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Opolu (PKP PLK) przepisów w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury oraz procesu utrzymania, w tym urządzeń sterowania ruchem kolejowym, na linii nr 137 Katowice –Legnica, stacja Mościsko Dzierżoniowskie.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • niepodejmowaniu wystarczających działań z zakresu utrzymania nawierzchni kolejowej, w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego,
 • złym stanie technicznym podkładów i podrozjadnic drewnianych o stopniu degradacji 0,9-1,0,
 • złym stanie technicznym podkładów betonowych – złamania, przekroczona trwałość graniczna,
 • brakujących i luźnych złączkach,
 • przekroczonych odchyłkach dopuszczalnych w rozjazdach,
 • złym stanie półzwrotnic,
 • nienależytym realizowaniu procesu diagnostycznego nawierzchni, w tym niezachowaniu minimalnej częstotliwości i wykonywania obchodów,
 • nienależytym dokumentowaniu istotnych informacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego np. brak harmonogramu ramowego obchodu torów w książce kontroli obchodów,
 • eksploatowaniu uszkodzonych i w złym stanie technicznym semaforów kształtowych,
 • eksploatowaniu tras pędniowych zarośniętych bardzo wysoką trawą,
 • uszkodzeniach wskaźników,
 • niewłaściwym utrzymaniu planu schematycznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy wewnętrzne PKP PLK,
 • system zarządzania bezpieczeństwem.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości jak również dokonanie analizy w zakresie możliwości występowania analogicznych nieprawidłowości w obszarze prowadzonej działalności,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania  infrastruktury kolejowej,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry