Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole prezesa UTK w zakresie wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem – nieprawidłowości przewoźnika kolejowego Zakład Inżynierii Kolejowej

20.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych w zakresie nadzoru nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa w procesie recertyfikacji stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz, Kosmala Spółka Jawna, przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, który był podstawą do wydania certyfikatu bezpieczeństwa w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem, co wyrażało się w naruszeniu kryteriów: B.2, B.6, C.1, C.2, N.1, P.1 i Q.1 oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem (określonych w załączniku II rozporządzenia 1158/2010), m.in. na:

 • nieprzestrzeganiu cykli przeglądowo naprawczych określonych w dokumentacji systemu utrzymania (DSU) eksploatowanych pojazdów kolejowych,
 • niedokumentowaniu czynności utrzymania zgodnie z DSU,
 • niestosowaniu procedury weryfikacji i kontroli skuteczności działań w zakresie utrzymania eksploatowanych pojazdów kolejowych,
 • braku właściwego nadzoru nad weryfikacją kompetencji dostawców usług,
 • nieweryfikowaniu poprawności wykonania zamówień dotyczących czynności utrzymania eksploatowanych pojazdów kolejowych,
 • nieaktualizowaniu regulacji wewnętrznych,
 • nienależytym dokumentowaniu informacji,
 • braku właściwego nadzoru nad dokumentacją SMS,
 • niezgłaszaniu zdarzeń kolejowych właściwym organom.

Naruszone przepisy:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa.
 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw sprawności technicznej,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne przewoźnika, w tym procedury SMS.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe ich usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez przewoźnika odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanego przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry