Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w realizacji przez spółkę PKP Intercity przewozów pociągami nocnymi – kontrole pociągów TLK Uznam relacji Kraków - Wrocław oraz TLK Gwarek Gdynia – Katowice

15.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach nadzoru nad realizacją przewozów kolejowych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania przeprowadził  szczegółową kontrolę pociągów nocnych spółki PKP Intercity: TLK Uznam relacji Kraków Główny – Wrocław Główny i TLK Gwarek relacji Gdynia Główna – Katowice.

W wyniku podjętych działań, Prezes UTK stwierdził powtarzające się nieprawidłowości polegające na wyprawianiu przez przewoźnika kolejowego niesprawnych wagonów pasażerskich:

 • z uszkodzonymi blokadami drzwi bocznych, w tym również w zmodernizowanych wagonach sypialnych z elektronicznym sterowaniem otwierania drzwi,
 • z niesprawnymi drzwiami między wagonami,
 • z niesprawnym ryglem drzwi bocznych (zdjecie nr 1),
 • z zerwanymi plombami „zamykania automatycznego drzwi bocznych" (zdjęcie nr 2),
 • z brakiem wody,
 • z brakiem gaśnic w miejscach do tego wyznaczonych (zdjęcie nr 3).

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości naruszają przez przewoźnika przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
 • rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • decyzjami administracyjnymi wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację pojazdów kolejowych niespełniających norm bezpieczeństwa i komfortu podróżowania,
 • nakazał przewoźnikowi usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał przeprowadzenie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości
 • w innych pociągach przewoźnika i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie,
 • zobowiązał przewoźnika do natychmiastowego usuwania stwierdzanych (szczególnie przez drużyny pociągów) nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego,
 • zobowiązał przewoźnika, aby nie dopuszczał pojazdu do eksploatacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mającej wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 • nakazał podjęcie działań mających na celu stworzenie systemowych rozwiązań zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości.

Cel działań:

 • zapewnienie komfortu podróżowania pasażerów koleją,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych;
 • zwiększenie jakości usług;
 • poprawa konkurencyjności przewozów kolejowych względem pozostałych gałęzi transportu.
 • Zdjęcie nr. 1
 • Zdjęcie nr. 2
 • Zdjęcie nr. 3
do góry