Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nadzoruje stosowanie przez przewoźników Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem – nieprawidłowości w spółce CTL Kolzap

10.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w wyniku przeprowadzonych działań nadzorczych nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa w procesie recertyfikacji, stwierdził naruszenie przez spółkę CTL Kolzap przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na nienależytym stosowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, który był podstawą do wydania certyfikatu bezpieczeństwa w części akceptującej System Zarządzania Bezpieczeństwem. Stwierdzono, że działania przewoźnika naruszały wymogi wynikające z kryteriów  określonych w załączniku II rozporządzenia Komisji UE nr 1158/2010. Podstawą do takiej oceny było odnotowanie naruszeń polegających na:

 • braku właściwego nadzoru nad ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością,
 • nieprawidłowym oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń w stosunku do rocznej pracy eksploatacyjnej,
 • nieprawidłowym wystawianiu świadectw sprawności technicznej,
 • niestosowaniu procedur identyfikacji i zgłaszania zainteresowanym stronom ryzyka wynikającego z niesprawności eksploatowanych pojazdów kolejowych,
 • eksploatowaniu pojazdu kolejowego bez nadanego europejskiego numeru EVN,
 • niezgodności przebiegu procesu weryfikacji dostawców usług z procedurą SMS,
 • nieweryfikowaniu poprawności wykonania zamówień dotyczących czynności utrzymania eksploatowanych wagonów towarowych,
 • nieaktualizowaniu przepisów wewnętrznych,
 • nieokreśleniu wymogów kompetencyjnych dla stanowisk pośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • braku nadzoru nad dokumentacją oraz uprawnieniami pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • braku nadzoru nad ważnością badań lekarskich pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • niezapewnieniu zgodności istotnych informacji w zakresie bezpieczeństwa ze stanem faktycznym,
 • nieobjęciu audytami wszystkich procesów SMS.

Naruszone przepisy:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw sprawności technicznej,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne przewoźnika, w tym procedury SMS.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS, a w przypadku ich potwierdzenia podjęcie działań naprawczych,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez przewoźnika odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanego przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
do góry