Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nadzoruje stosowanie przez przewoźników Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem – nieprawidłowości przewoźnika kolejowego Bartex sp. z o.o.

02.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu działań kontrolnych w zakresie stopnia wdrożenia oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego Bartex sp. z o.o. przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na nienależytym stosowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, który był podstawą do wydania certyfikatu bezpieczeństwa w części akceptującej ten system. Polegało to na naruszeniu kryteriów: A1, B.2, B.4,  B.6, C.2, C.4, F.1, G.2, G.4, H.1, L.1, L.2, M.1, P.1, P.2, Q.1, R.2, R.7, S.1 oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (określonych w załączniku II rozporządzenia 1158/2010). Podstawą do takiej oceny było stwierdzenie naruszeń polegających na:

 • nieujęciu w arkuszu oceny FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) wszystkich zagrożeń wymienionych w rejestrze zagrożeń,
 • niezidentyfikowaniu zagrożenia związanego z zatrudnianiem maszynistów świadczących pracę lub usługi na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego, zarządcy, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej,
 • szacowaniu ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej według normy PN-N-18002, podczas gdy procedura P/06 przewiduje zastosowanie do oceny ryzyka zawodowego metody „Risk - Score”,
 • nieprowadzeniu Rejestru zagrożeń z obszaru ryzyka zawodowego,
 • nieprzedstawieniu podczas kontroli tygodniowych harmonogramów prac utrzymaniowych lokomotyw,
 • niegromadzeniu przez spółkę informacji o niesprawnościach i uszkodzeniach wynikających z codziennej działalności (brak ewidencji usterek pojazdów),
 • braku weryfikacji skuteczności oraz wyników działań w zakresie utrzymania – na kartach pomiarowych po wykonanych czynnościach utrzymania brak podpisów przedstawiciela odbiorcy,
 • braku kontroli zgodności zamawianych usług z zawartymi z wykonawcami i dostawcami umowami (zamówieniami),
 • niewłaściwym sporządzeniu raportu z audytu z 2013 r. (dotyczącego procedury P/09) oraz nieprawidłowym określeniu zakresu i kryteriów audytu.

Naruszone przepisy:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa;
 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • procedury SMS.

Termin usunięcia naruszeń:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 15 lipca 2015 r.,
 • Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

 

do góry